PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Zmiana ośmieszającego nazwiska

Witam Państwa serdecznie. Zwracam sie w sprawie związanej ze zmianą nazwiska, które jest ośmieszające. Chodzi mi o bliska dla mnie osobę. Chłopak bardzo chciałby zmienić nazwisko. Problem w tym, ze oboje nie wiemy czy będzie to możliwe.

Szanowna pani,

  1. Podstawa prawna wniosku o zmianę imienia lub nazwiska zawarta jest w art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2008 r. Nr 220 poz. 1414).
  2. Kierownik właściwego Urzędu Stanu Cywilnego uwzględni wniosek wyłącznie z ważnych powodów. Powodem takim jest imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, potrzeba zmiany na imię lub nazwisko używane, sytuacja gdy imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione, lub też zmiana na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Nie są to jedyne przesłanki, mogą być też inne, ważne powody.
  3. Należy odróżnić sytuację, w której osoba po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie, na podstawie art. 59 kro chce powrócić do nazwiska używanego przed zmianą wskutek zawartego małżeństwa. W tym przypadku rozwiedziony małżonek składa w terminie 3 miesięcy oświadczenie o powrocie do nazwiska a nie wniosek na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
  4. W każdym przypadku należy udowodnić, że spełnione są przesłanki uzasadniające zmianę imienia czy nazwiska. W tym zakresie bani bliski powinien wskazać konkretne przypadki z jego życia sąsiedzkiego, życia zawodowego, życia szkolnego. Należy wskazać w tych konkretnych sytuacjach życiowych dlaczego i jak jest wyśmiewany i dlaczego oraz jak to wpływa na jego konkretne sytuacje w życiu rodzinnym, sąsiedzkim, zawodowym i szkolnym. O podanie tych sytuacji będę prosił w pytaniach poprzedzających sporządzenie pisma dla państwa. Należy wskazać na jakie nazwisko chciałby zmienić (najlepiej rodowe jego matki – wówczas nie będzie żadnych podejrzeń o stronniczość lub interesowność). W większości przypadków spotykałem się ze zmianą nazwiska na nazwisko rodowe matki i takie wnioski były uwzględniane. W myśl ustawy, zmiana rozumiana jest zarówno jako zmiana pisowni, jak i nadanie jej właściwej dla rodzaju żeńskiego lub męskiego, oraz zmiana na zupełnie inne. Wniosek można składać, gdy nosimy nazwisko (lub imię) ośmieszające i nie licujące z godnością człowieka, używamy innego niż to, które mamy w dowodzie osobistym, chcemy nosić je na prawa innego państwa, którego obywatelstwo też posiadamy lub naszym celem jest wrócić do tego, które zostało nam zmienione.
  5. Wniosek składa się do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, który wydaje decyzję - art. 12 ustawy. Do wniosku, zależnie od przypadku, dołączyć należy odpowiednie dokumenty, takie jak: odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa czy odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeśli zmiana rozciąga się również na nie. Cała procedura trwa około miesiąca.
  6. Złożenie wniosku obarczone jest opłata skarbową w kwocie 37 złotych.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków